UPOZORNENIE!


Táto stránka slúži výlučne na účely výučby a autor stránky nezodpovedá za komerčné zneužitie.
Uvedené texty na tejto stránke nie sú dielom autora a autor si nepripisuje žiadne autorské práva na texty uvedené, ktoré sú obsahom tejto stránky. Sú zostavené pre účely jednotlivých vyučovacích hodín a zdrojom všetkých použitých textov sú učebnice jednotlivých predmetov, schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
Toto upozornenie slúži k zabráneniu naplnenia skutkovej podstaty: zneužitie autorských práv podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a iných súvisiacich právnych noriem, platných v Slovenskej republike.

Pojem autor sa pre účely tejto stránky rozumie len ako autor stránky, teda tvorca webovej stránky a zostaviteľ textov, ktoré sú obsahom stránky